Размишлявайки за актуалното състояние на певческата наука,  танцовото изкуство и практика в България както и в другите страни, можем да видим, че основният проблем за развитие на балета, танците и творческите способности на децата има главно значение.

Х. Песталоци посочва, че още в детска възраст трябва да стартира развитието на танцовите и на творческите способности, и също че обучението на децата от най-ранна възраст посредством детски песнички, танци и балет трябва да има за основна задача не само интелектуалното им развитие, но преди всичко трябва да ги подбужда към танцово изкуство и творчество. Децата трябва да усещат естествен стимул, не единствено да възприемат и възпроизвеждат музикални произведения, но също така да привнасят нещо ново, нещо свое.

Добри Христов долавя порива на малкото дете да твори и определя тази дейност като важна задача, показвайки на своите ученици как се извършва креативният процес. Той създава пред тях танци за деца и детски песни, а те не остават както си мислите само пасивни слушатели и зрители, но също така се намесват активно, разбира се и със свои собствени идеи. Често след подобни творчески упражнения тези деца започват усилено да творят самостоятелно свои собствени танци и песни.

Основният проблем е развитието на музикалните способности на децата и подрастващите в масовото училище още от детската градина. Важна задача на някогашната детската асамблея “Знаме намира” е била свързването и на естетическото възпитание, също така и на ранното откриване на естествените заложби на всяко дете, с развитие на неговите творчески, танцувални и художествени възможности, подготовката за емоционална отзивчивост, креативно въображение и мислене. Креативната дейност на децата в танците, балета и песните отразява социалните им представи, което пък определя водещата роля на детските песни за възпитанието и обучението на децата.

Още в най-ранна възраст децата започват спонтанно да импровизират песнички и танци, дори на пет-шест годишна възраст някои деца започват активно да композират и да се стремят да създават нови танцувални и музикални игри с някоя песен, танц, нови броилки и пр. На пръв поглед тези естествени изяви изглеждат като нещо най-обикновено, нещо нормално за децата и родителите, и учителите не ги взимат под особено внимание за определяне на умственото равнище на развитие на децата.