Лизинг

Лизинг е търговска сделка, двустранен договор между две страни – Лизингодател и Лизингополучател за ползване на дадена вещ срещу заплащане на лизингови вноски.