"Европа 2020"

Политиката е насочена чрез инвестиции към създаване на условия, които да позволят по-ефективно и неограничено интелигентно развитие на бизнеса и услугите.