Заем за жилище

Ипотечният кредит е целеви дългосрочен кредит за закупуване на жилище, което става обезпечение по този заем. Като обезпечение могат да служат и недвижими имоти, собственост на кредитополучателя.