Едностепенна и двустепенна банкова система

Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и инвестиции за своя сметка и на собствен риск.