Консултантите на фирма Приорити ООД могат да ви дадат безплатни съвети онлайн на http://www.prioritybg.com или да отговорят на всички ваши въпроси, които са свързани със структурните фондове на ЕС. В своята стратегия „Европа 2020“ Европейската комисия обяви съобщение, с което се легитимира регионалната политика за интелигентен растеж, която продължи и допълни концепцията „Съюз за иновации”.

Политиката, с отчитане различията в регионите, насърчава възможностите за включващо развитие на държавите от Европейския съюз, чрез съвместно подпомагане, допълване, развойни действия и  развитие на информационни, компютърни, и мехатехнологии на интернационално ниво. Политиката е насочена чрез инвестиции към създаване на условия, които да позволят по-ефективно и неограничено интелигентно развитие на бизнеса и услугите. Това включва опосредстване на явления, като обучение през целия живот, развиване на умения за изпълняване на услуги с добавена стойност, открития и патентования в сферата на науките и внедряването им в производствените процеси.

Според ЕК трябва да се развият устойчиви връзки на комуникация, обучение и сътрудничество по места, между предприятията, чиито предмет на дейност са стоките и услугите, с научноизследователските институти и университетите, а не те да функционират, както до сега – поотделно и съответно с условна ефективност и производителност. В образованието, пазара на труда и проектите не трябва да се допуска полова дискриминация по Джендърната система. Стратегията на Европейската комисия припознава именно иновативните идеи и открития като бъдещ двигател за интелигентно развитие на малкия и среден бизнес в регионите, които идеи ще бъдат внедрявани чрез обучения пряко от институтите и университетите. С това съобщение бяха приканени управленските органи на всички нива от държавите членки на ЕС към активни действия и координирани между предприятията и институциите инициативи. За тази цел бе посочен като отворен Европейския фонд за регионално развитие за интелигентен растеж, който да инвестира в иновационните мерки.