Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и инвестиции за своя сметка и на собствен риск.

Това определение е обобщаващо за търговските банки. У нас те се конституират с минимум 10 млн. лв. собствен капитал.

В директивите на ЕС се разграничават депозитно – кредитни банки (commercial banks), инвестиционни банки (investment banks) и универсални банки, извършващи както депозитно – кредитни, така и инвестиционни банкови операции

Какво биха могли да извършват Търговските банки (ТБ)?

Търговската банка може да извършва следните търговски сделки:

 • Покупка на менителници и записи на заповед;
 • Сделки с чуждестранни средства за разплащане и с благородни метали;
 • Приемане на ценности на депозит;
 • Сделки с ценни книжа;
 • Гаранционни сделки;
 • Извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица;
 • Покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); Финансов лизинг;
 • Издаване и управление на банкови карти;
 • Сделки с финансови фючърси и опции и с инструменти свързани с валутни курсове и лихвени проценти;
 • Предоставяне на банкови кредити;
 • Придобиване и управление на дялови участия и др.

За разлика от ТБ, небанковите финансови институции имат ограничен обхват на дейност от сделки. Лицензирането на банките се случва от Българската народна банка (БНБ). Отнемането на лиценза, съответно, също е в нейните правомощия.

Задължително бива отнеман, в случаите когато банката не изпълнява повече от 7 работни дни свое изискуемо парично задължение и общата стойност на задълженията на банката надвишава общата стойност на нейните активи. Може да отнема лиценз, когато ТБ не извършва дейност в срок от 12 месеца от издаването му;

представила е неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията; извършени са нарушения на разпоредбите на Закона за банките (ЗБ), на нормативни и други актове и предписания на БНБ и др.;

За чуждестранен клон – когато е отнета лицензията на банката по седалището й.

Едностепенна и двустепенна банкова система

Банковата система може да приеме едностепенна (еднозвенна) и двустепенна (двузвенна) форма на управление.

Двустепенната система възниква през втората половина на ХІХ век и се характеризира с Централната банка (ЦБ), която е емисионна и търговски банки, които са подчинени на ЦБ.

На по-късен етап, главно в страните с планова икономика, възниква и еднозвенната банкова система. При нея емисионната банка не е отделена от търговската банка.

За статията:
Какво е банка?
Заглавие:
Какво е банка?
Описание:
Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и инвестиции за своя сметка и на собствен риск.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: