Искате да стартирате бизнес за пръв път? Колкото и да сте ентусиазирани от всичките ви нови идеи, които само чакат да бъдат реализирани, за да дадете неговото стремглаво начало ще е необходимо да се извърши определена счетоводна работа. В обичайния случай тя неминуемо е свързана с регистрацията на търговец в Търговския регистър и впоследствие поддържане на определена отчетност на разходите и приходите на фирмата.

В какво се изразява откриването на фирма

Най-общо казано, за да откриете собствена фирма е необходимо тя да бъде регистрирана надлежно. Не е задължително документите да бъдат подадени от собственика или управителя на фирмата – може това да бъде извършено и от друго лице, на което е предоставена представителна власт чрез пълномощно, издадено от правоимащия.

Ако се ориентирате към втория вариант, може да се възползвате от експертните услуги на Acc-ConsultCo.com – счетоводна къща с изключителни специалисти в областта на регистриране на фирми. Това е най-лесният начин за откриване на фирма и може да ви спести освен усилия и време, още и средства за повторно подаване на документи, поради неуспешното първоначално провеждане на регистрацията.

В зависимост от това коя форма сте избрали – дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД), командитно дружество с акции (КДА) или друга от правно регламентираните форми, документацията, която е необходимо да се подготви за регистрацията е различна.

Това означава, че предварително трябва да изберете каква да е правната форма, за да може да се изготвят и подадат правилните документи, иначе рискувате нередовност на внесената документация.

Самата регистрация се изразява в подаването на необходимите документи, проверката им от надлежния орган и при положителен резултат от проверката – вписване на търговеца от Агенция по вписванията. След това вече се счита, че търговското дружество е създадено и съответно може да започне осъществяването на неговата дейност.

Какви документи се подават за откриване на фирма

Има няколко предварителни етапа за откриване на фирма. За някои видове търговски дружества е необходимо да бъде проведено учредително събрание или общо събрание на съдружниците.

Също така е важно да бъде избран или назначен управител или управително тяло, да бъде внесен първоначалният капитал и да е получен съответният лиценз или пък разрешение за извършване на дейността, когато в закона е регламентирано такова задължение, поради нейното специфично естество.

Ако искате да запазите фирмата, т. е. конкретното наименование на дружеството ви, е необходимо да бъде подадено такова заявление. Всички необходими декларации, спесимен, актове, протоколи и др. се подават заедно със заявлението за регистрация.

При избор на регистрация на фирма от специалисти като Acc-ConsultCo.com може да избегнете лутането из законови регламентации и търсенето на образци в интернет и просто да подпишете предварително подготвените от тях документи. Така ще спестите усилия и ще може да ги запазите за най-важната част от откриването на вашата фирма – планирането дейността на бизнеса и кумулирането на идеи за неговото развитие и разрастване.

За статията:
Какво се изисква за първоначално откриване на фирма
Заглавие:
Какво се изисква за първоначално откриване на фирма
Описание:
В какво се изразява откриването на фирма. Най-общо казано, за да откриете собствена фирма е необходимо тя да бъде регистрирана надлежно...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: