Всяка регистрация на фирма протича при строго регламентиран от закона ред, но въпреки това, при вписване на различните търговски дружества могат да възникнат някои допълнителни аспекти, които да забавят, усложнят или оскъпят процедурата. Има значение какъв ще бъде вида на вашата стопанска структура за това, как и в какъв срок ще протече нейната регистрация. Най-опростена и бърза е процедурата при вписване на ЕТ и съответно, сложността се увеличава, когато дружеството ще оперира като ООД, ЕООД или АД.

Как да изберете вида на вашата фирма?

Как да регистрираме фирма?

Регистрация на фирма

В голяма степен вида на структурата се определя от нейната дейност. Например дейности като банково дело и застраховане не могат да протичат под шапката на ООД или ЕООД. За да функционират съобразно закона, този тип юридически лица трябва да представляват акционерни дружества (АД) и да бъдат вписани като такива, като те могат да разполагат с неограничен брой акционери.

От значение за вида на фирмата е и начинът, по който тя ще се управлява. Дружествата с неограничена отговорност (ЕООД и ООД) представляват търговски съдружия между двама или повече съдружници с равен или различен дялов капитал в рамките на дружеството. Едно такова дружество може да има няколко ръководни поста или само един едноличен управител, който трябва да бъде избран от общото учредително събрание, преди фактическото вписване на структурата в Търговския регистър.

Кое може да усложни процедурата по регистрация?

При фирмите, на които предстои да бъдат регистрирани като ООД, ЕООД или АД процедурата се усложнява допълнително, тъй като следва да бъдат спазени редица административни и юридически процедури. Освен учредително събрание, на което да бъде подписан дружественият договор е необходимо също да се открие набирателна сметка, в която да се внесе дяловият капитал на дружеството. Сметката може да бъде открита в банка по избор на съдружниците, но за целта е необходимо да бъдат налице протокол от учредяване на дружеството и дружествен договор, сключен между съдружниците.

Това, което може да усложни допълнително процедурата по регистрация на фирма е видът на нейната дейност. Когато предметът на дейност е обвързан с лицензионни режими и получаване на разрешителни е необходимо да бъдат предприети и съответните процедурни действия за тяхното издаване от съответните административни органи.

Може ли една все още нерегистрирана фирма да извършва финансови сделки и операции?

За фирмите, чиято основна дейност е продажбата на стоки и услуги, каквито са едноличните търговци, законът не допуска извършване на финансови операции преди фирмата да е вписана в Търговския регистър и да са извършени допълнителните процедури, като регистрация на фискално устройство, данъчна регистрация, получаване на лиценз (когато предметът на дейност го налага) и т.н.

Дружествата с ограничена отговорност, от друга страна могат да осъществяват търговски операции и да сключват сделки от името на дружеството в периода между учредяване и вписване на дружеството в Търговския регистър. За целта обаче е необходимо задължително да се упомене, че дружеството е в процес на регистрация в документите, отразяващи сделките и финансовите операции.