ТБО или твърдите битови отпадъци са един от съставните компоненти на битовите отпадъци. За тяхното разпореждане има специални депа, които внасят строителни отломки. С фирма kamion.bg по износ и обезвреждане на битови отпадъци е много по-лесно.

Извършват се стриктен контрол и износ и се извършва стриктно спазване на правилата, според категорията на отпадъците. По този начин се спазва всичко, което се изисква според технологията на отделния износ.

Твърдите твърди битови отпадъци в състава и консистенцията не са нищо повече от груба механична смес от различни материали, смесени с продукти за гниене, която се отличава с особеностите, произтичащи от разликите във физическите, химичните и механичните свойства. ТБО могат да варират по размер – има и фини смеси – почви, включително замърсени песъчливи почви, минни, дори сухи листа и големи строителни отпадъци.

Твърдите битови отпадъци се класифицират според степента на токсичност – основният показател в правилата за контрол на събирането на твърди отпадъци. Физико-химичните, биохимичните, биологичните и токсикологичните свойства предопределят възможностите за по-нататъшно обезвреждане на тези отпадъци. След разделянето те се разделят на няколко групи. Група естествени материали – хранителни (гниещи) отпадъци, емисии от медицински, изследователски организации, включително хирургия и стоматология, отпадъци от дървесина, картон, целулоза и хартия, опаковъчни материали.

Обемът на произведените в Русия твърди битови отпадъци се изчислява на ниво от 120-150 милиона кубични метра годишно, като основният им дял се генерира в градовете и населените места от градски тип, което означава, че износът на твърди битови отпадъци е в компетенциите на местните власти. Анализът на изчислените данни показва, че среднодневното натрупване на ТБО в удобни жилищни сгради достига 0,52 кг. или, в обемни единици, почти един кубичен метър на жител. Извозването на отпадъци в тези условия се превръща в една от най-важните задачи на комуналните услуги.

Премахването на твърдите битови отпадъци в градските депа е 97% от обема, което означава, че само 3% са предназначени за промишлена преработка, а останалата част от отпадъците отива в депа, включително неразрешени. По този начин депото за депониране в крайградски район. Неразрешеното изхвърляне и обезвреждане на ТБО води до замърсяване на околната среда и може да предизвика изпускане на токсични вещества в почвата и водните ресурси.

Екологичното законодателство определя стандартите, според които твърдите отпадъци трябва да бъдат премахнати. ТБО е мръсна механична смес от отломки, пясък и почва, паднали листа, гниещи остатъци от храна. Първият етап на обезвреждане е отделянето на отпадъци по вид и размер и отделянето на опасни компоненти (емисии от заведения) и компоненти, които се използват за по-нататъшна обработка (картон, метали, пластмаси).

Професионалните организации транспортират боклук. Такъв може да е събран и заделен след почистване на тавани и мазета в София и околностите. Така със задължителното му разделяне в категории и спазването на технологията на отделния износ. Транспортът се извършва с помощта на специално оборудване – самосвали, товарачи и контейнери с различна големина.

За статията:
Отстраняване на отпадъци ТБО
Заглавие:
Отстраняване на отпадъци ТБО
Описание:
ТБО или твърдите битови отпадъци са един от съставните компоненти на битовите отпадъци. За тяхното разпореждане има специални депа...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: