Знаете ли, че много хора страдат от автоматични мисли или така наречените „фалшиви мозъчни съобщения“? Представляват мисли, които изникват в съзнанието ни и предизвикват емоции (например негативни като страх, гняв, безпокойство) и могат да повлияят на действията ни. А вероятно някои от страховете породени от тези мисли никога няма да се случат.

Един от начините за справяне с тях е самонасочената невропластичност.

Пластичност идва от гръцката дума „пластикос“, която означава „оформен“ или „моделиран“.

Невропластичност е всеки един процес, който води до промяна в структурата, невронните вериги, химиче­ския състав и функциите на мозъка в резултат на про­мени в заобикалящата го среда.

Невропластичността е свойство на мозъка и представлява възможност (или потенциал) на мозъчните зони и невронни вериги да придобиват нови роли и функции.

Сама по себе си невропластичността не е нито лоша, нито добра. Това е просто механизъм на мозъка, който се е развил, за да ни помогне да се адаптираме към среда­та и да оцеляваме в променящи се условия.

Реално сила­та се крие в самонасочената невропластичност, защото тя е от помощ да  разберете какво се случва с вас и как да пренастроите мозъка си.

Самонасочена невропластичност е използването на силата на фокусираното внимание и умението да я комбинирате с ангажираност, уси­лена работа и всеотдайност, за да насочите своите избори и действия, като по този начин пренастрой­вате своя мозък да работи във ваша полза и в съгла­сие с истинското ви Аз.

При липса на цели и ценности (т.е. когато не е само­насочена), невропластичността може да е както по­мощник, така и пречка, в зависимост от вашия несъзна­телен избор как да действате и върху какво да фокусира­те вниманието си.

Ако бъде оста­вен изцяло на собствените си механизми, мозъкът може да ви насочи да действате по далеч не толкова оптимален или полезен начин.

Затова е толкова важно активното фокусиране на вниманието върху формирането на нови, здравословни невронни вериги, за да постигнете ефек­тивна промяна на поведението, което ви пречи.

Добра­та новина е, че проблемите, причинени или влошени от неправилно насочена невропластичност може да бъдат значително облекчени или разрешени, когато фокусира­те вниманието си по позитивен начин.

Невропластичността действа по­стоянно, което означава, че ако непрекъснато повтаряте едни и същи дейности (дори нещо толкова незначително като да проверявате имейла си по няколко пъти на ден), невропластичността започва да определя това действие като предпочитано, независимо от ефекта му върху вас и живота ви.

Действията, които изпълнявате в момента и начинът, по който фокусирате вниманието си, имат реа­лен ефект върху начина, по който се настройва мозъкът ви и върху това какви ще бъдат автоматичните ви реак­ции спрямо фалшивите мозъчни съобщения в бъдеще и следващите от тях събития.

Така, за добро или за лошо, фокусираното внимание формира мозъка, с който пред­стои да живеете, което е и причината постоянно до пов­таряме, че силата е във фокуса.

Един от начините за използване на самонасочена невропластичност е чрез така наречените „умствени бележки“.

Воденето на „умствени бележки“ е процесът на съсредоточаване и фокусиране на внима­нието върху дадена мисъл, усещане, порив или събитие в момента на появяването им.

Умствените бележки са нещо повече от обикновено разпоз­наване на фалшивите мозъчни съобщения, дискомфортните усе­щания и привичните реакции – те включват също и фокусиране на вниманието върху тях за достатъчно дълго време, за да мо­жете да кодирате и запомните преживяването, но без да му се поддавате.

Това ви позволява да започнете да забелязвате кон­кретен тип мисли, усещания и реакции, които са неблагоприят­ни или вредни за вас.

Когато редовно си водите такива умствени бележки, започвате по-бързо да „забелязвате“ нездравословните мисли, пориви, усещания и реакции и можете да ги отхвърли­те, преди да са излезли извън контрол.

Умствените бележки са надежден начин за разпознаване на фалшивите мозъчни съ­общения и на поведенческите модели, които те пораждат.

Друг полезен съвет е да фокусирате вниманието си встрани от фалшивите мозъчни съоб­щения, върху дейности, които да ви помогнат да регулирате физиче­ските и емоционалните си усещания.

Това може да се постигне с така наречената „сила на ветото“.

Силата на ветото е способността да откажеш да действаш така, както ти диктува дадено фалшиво мозъчно съобщение, диском­фортно усещане или привична реакция.

Ако изпитвате затруднения с отърваването от лоши навици и автоматични навици, можете да потърсите консултация с психолог. Често психолозите прилагат когнитивно-поведенческа терапия. Това е терапия на говорене, чрез която се цели да се стигне до корена на лошия навик или негативните фалшиви мозъчни съобщения и да бъдат заменени.

За статията:
Силата на самонасочената невропластичност
Заглавие:
Силата на самонасочената невропластичност
Описание:
Знаете ли, че много хора страдат от автоматични мисли или така наречените „фалшиви мозъчни съобщения“? Представляват мисли, които изникват в съзнанието ни и предизвикват емоции
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: