Какви са основните промени?

Международният стандарт за управление на качеството исо 9001 има нова версия, създадена да замени, досега прилагания стандарт iso 9001:2008, който продължава да се прилага при сертифицирането на много компании и организации.

ISO 9001:2015 представлява ревизия на стандарта, обхващаща сериозни промени в технологиите, бизнес разновидностите и глобалната търговия, с цел да направи стандарта по-разбираем и достъпен и съответно по-лесно приложим.

При обновяване на стандарта се очаква запазване на фокуса върху управлението на процесите в дейността на организациите, тъй като методът е доказано ефективен и приложим за по-широк кръг от компании.

Кои са основните промени в новата версия на стандарта?

Преди официално планираното публикуване на стандарт ISO 9001:2015 първоначалните проекти имат следните разлики с досега съществуващия стандарт:

  • Увеличаване броя на клаузите от осем на десет, като се акцентира на управление на изпълнението и оценка на процесите, целящи да подпомогнат интегрирането на различните стандарти, чрез модела ‘’приложение SL’’, осигуряващ рамка за едновременното прилагане на различни системи.
  • Отдалечаване от класическия модел за превантивни (коригиращи) мерки, като се набляга на принципите за управление на риска, взаимствани от стандарт iso 31000:2009.
  • Променя се системата от изисквания, съобразно специфичните особености на всяка организация, с което се цели да се обхване изцяло измерването, планирането и въвеждането на системата, според различни критерии, като устойчивост, фирмена и социална отговорност и организационна стабилност.
  • Промяна на терминологията, като термините ‘’документи’’ и ‘’записи’’ биват заменени от ‘’информация за документ’’, с което се взема предвид воденето на документацията на електронен носител. Остава в сила, обаче изискването за запазване на контролираните при външни и вътрешни одити документи, с които се цели доказване, че системата е въведена.
  • Подменя се понятието ‘’продукт’’ с термина ‘’стоки и услуги’’ и се обединява предходния стандарт, като се свежда до седем основни принципа на iso 9001: 2015.
  • Отпадане на принципа ‘’системен подход на управлението’’, тъй като се счита, че той е компонент на наличната система за управление на качеството.

Като цяло новата версия на стандарт ‘’исо’’ – iso 9001:2015 цели улесняване организациите при въвеждането в действие на системата, с цел по-висока ефективност при управление на качеството.