Извършването на геодезически услуги е регламентирана и отговорна дейност, от която зависят много хора. На първо място тя  се осъществява при проектиране на сгради и различни съоръжения, както и за наблюдение на деформационни процеси и прогнозиране на евентуални бедствия.
Самите геодезически услуги се извършват от специализирани екипи с изключително прецизна и иновативна техника. Важността на подобни дейности се определя от необходимостта да се изградят устойчиви и дълготрайни постройки, които са безопасни за хората.

Всяко едно строителство се нуждае от предварително проучване на терена и прилежащите му площи, разделянето или обединяването на поземлени имоти изисква консултация със специалист по геодезически услуги, попълването на кадастралните карти или поправки на евентуални грешки в тях също се отнасят към предлаганите видове геодезически услуги.

Практическото приложение на геодезичните изследвания е от изключителна важност за човешката дейност. Измерването и картографирането на земната повърхност се извършва преди да се проектират сгради или инженерни съоръжения, а също и за да се изградят геодезични мрежи с висока точност, които изследват всякакви локални или деформационни движения на земните пластове по вертикала или хоризонтала.

Някои от специализираните фирми за геодезически услуги предлагат и извършването на точна геометрична нивелация, чрез която се проследява вертикалното движение на земната кора и на някои от строителните съоръжения.

Геодезическите заснемания са ежедневие в работата на геодезистите. Този вид дейности са широкоспектърни – прилагат се за уточняване на съседски граници, за проучване на терени, върху които ще се строи, за даване на строителна линия или отчитане на строителното ниво, за определяне на контурите на сгради и съоръжения, за определяне състоянието на прилежащите към терена дървесни видове и т.н. Всяко геодезическо заснемане изисква и подходящи атмосферни условия, за да бъде направено прецизно.

Друг вид геодезическо заснемане е изготвянето на план на надземна и подземна инфраструктура, както и изработването на геодезична снимка и топографски план. Чрез тези замервания се прецизира състоянието на терена под повърхността и се предвиждат евентуални лоши последици за бъдещите сгради или съоръжения. Специализираното замерване на обема на изкопи и насипи също е често прилагана геодезична дейност.

Посредством GPSапаратура се изграждат  изключително прецизни пространствени мрежи, проследяващи хора и вертикални движения в пространството. Иновативните 3D снимки на фасадите на сгради са много точни и изключително полезни за работата на майсторите по поставянето на дограма или окачена фасада.

Преди да се започнат строителни дейности по изграждането на някакви постройки, пътни съоръжения или канали, водо- и електропроводи, е необходимо да се трасират имотите, парцелите, оградите, тоест да се извърши пренасяне върху терена на имотни граници, да се укажат оста, нивото и трасето на полагане на съоръженията.

Всички геодезически услуги се извършват от специалисти и гарантират сигурността на бъдещите строителни работи.

Извършването на геодезически услуги е регламентирана и отговорна дейност, от която зависят много хора!