Лизинг е търговска сделка, двустранен договор между две страни – Лизингодател и Лизингополучател за ползване на дадена вещ срещу заплащане на лизингови вноски. Лизинг често се определя и като дългосрочен договор. Ако искате да ползвате определена вещ, но нямате възможност или не желаете да заплатите наведнъж цялата продажна цена, то в такъв случай удобна алтернатива се явява лизингът. Да вземеш дадена стока на лизинг е по-бързо и удобно, отколкото да кандидатстваш за кредит. Затова и в много хипермаркети, предлагащи бяла техника паралелно с продажбите се предлага и услугата – лизинг.

В България най-широко разпространени са две от разновидностите на лизингафинансов и оперативен.

Финансовият лизинг може да се оприличи и на покупко–продажба на даден актив на разсрочено плащане. При финансовия лизинг, Лизингополучателят заплаща на Лизингодателя определена първоначална вноска, след което поетапно заплаща вноски с начислена лихва за ползване на дадения актив. Лизингодателят се задължава да придобие вещта (като предприеме всички необходими юридически стъпки) и я предостави за ползване на Лизингополучателя. По този начин, в случай, че Лизингополучателят поради накаква причина престане да заплаща лизинговите вноски, то собственик на вещта остава Лизингодателят. При финансовия лизинг, Лизингополучателят макар и все още да не владее вещта е длъжен да се грижи за нея в ролята на добър собственик и покрива всички разходи по използването й. Риска от погиване на вещта остава за сметка на Лизингодателя. След изплащането и на последната вноска и изтичането на лизинговият период собствеността върху актива се прехвърля на Лизингополучателя.

Оперативният лизинг се използва най-често при използването на скъпи, нови автомобили. Той е вид дългосрочно наемно отношение за фиксиран период, което може да завърши или не с покупко–продажба. Лизингодателят, собственик на автомобила преотстъпва правото на ползване на Лизингодателя, който заплаща първоначална вноска – процент от стойността, а след това заплаща поетапно договорените вноски плюс малка част от стойността на актива, покриващи неговата амортизация. След изтичане на договорения период за ползване на автомобила на лизинг, Лизингополучателят има три опции. Да прекрати „наемното” или т. нар. лизингово правоотношение, да доплати оставащата сума до продажната цена на автомобила и стане негов собственик или да използва заплатената до момента сума като начална вноска за нов лизинг т.е. да вземе нов автомобил на лизинг.

У нас финансовият лизинг навлиза с изпреварващи темпове и обхваща все по-голям кръг от потребители, желаещи да закупят определена стока, но неразполагащи с цялата сума „на куп”. Не малко са и случаите на закупуване на повече от една стока на лизинг. Например при обзавеждане на жилище. Оперативният лизинг пък е предпочитан от фирмите. По този начин те закупуват на лизинг оборудване, подлежащо на бърза амортизация, което след изтичане на лизинговия период заменят с ново. Не маловажно предимство на лизинга е, че той се приспада като разход в счетоводния баланс на фирмите, докато закупените стоки попадат в графа активи.